Наръчник помага на младежки организации да бъдат по-включващи

cover_BG

cover_BGИзлезе от печат нова публикация, насочена към младежки организации, работещи в различни сфери на дейност. Тя е на Фондация С.Е.Г.А. (София) и се нарича „Преосмисляне на социалното включване в младежката сфера: чаровният процес“, като цели да помогне на младежки организации да организират работата си така, че да утвърждават включване, антирасизъм и равни възможности. Публикацията се базира на опита, натрупан в рамките на изпълнението на проекта „CHARM: Включващи младежки организации в Европа“, международна инициатива, изпълнявана в България, Гърция, Италия, Литва, Полша и Испания през 2013 и 2014 година.

Пресъздава ли младежката сфера по-широката социална картина на изключване и дискриминация? Дали младите хора от етническите и религиозни малцинства, младежите с увреждания и други традиционно пренебрегвани групи имат равен достъп до възможностите за обучение и развитие в младежките организации? Това са част от въпросите, които съставителят Владислав Петков поставя в началото на книгата.

Публикацията дава дефиниция на включваща (или „чаровна“ по жаргона на проекта) организация. Това е младежка организация, която 1) предприема мерки за създаване на безопасна и приобщаваща среда за хора от традиционно изключени групи; 2) преосмисля как организацията подкрепя идеята за социално включване чрез работа с младежи; 3) преразглежда начина, по който изпълнява своите дейности, за да са еднакво достъпни и лесни за различните групи млади хора; 4) планира проактивни мерки за осигуряване на многообразие и равни възможности в рамките на организацията.

За да се превърне една организация в чаровна, публикацията предлага т.нар. „чаровен процес“: група от стъпки, разгледани една по една в различните глави на книгата.

Публикацията е достъпна за свободно сваляне на www.charmingyouth.eu на български и още шест европейски езика. Хартиено копие може да бъде получено при връзка с Фондация С.Е.Г.А.

Проектът “CHARM: Чаровна младежка сфера“ цели да изостри чувствителността спрямо антирасизма и правата на човека сред младежки организации, структури, кооперативи, групи и центрове, които не работят специално по тази тема, но работят с млади хора, подкрепят развитието им и влияят върху техните ценности, нагласи и поведение. Чрез обучителни семинари, обмяна на опит, международно сътрудничество и разработване на обучителни материали младежките организации от различни сфери (еко, благотворителни, работещи за политическо участие, изкуства, свободно време и пр.) биват предизвикани да преосмислят своя принос в изграждането на една толерантна Европа. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз.

Последни публикации