Включване (inclusion)

Snake-Lines-Illusion-280x267

photo: http://www.amazing-illusion.com

В различните контексти думата mainstreaming (включване) носи различни значения. Когато се използва във връзка с образованието, най-често означава интегриране на децата със специални образователни потребности в обикновените училища. Когато се използва във връзка с равнопоставеността на половете, означава преценка на различните измерения за мъжете и жените в изготвянето на всяка политика.

В рамките на проекта „Младежи срещу расизма” под „включване на анти-расистка чувствителност и мерки” разбираме процес по убеждаване на младежки организации (със сфери на работа различни от правата на човека и социално включване), че имат отговорност във връзка с популяризирането на правата на човека; процес по насърчаване на тези организации да предприемат мерки по този въпрос. С други думи – превръщане на правата на човека в хоризонтален принцип в тяхната работа, пресичаща тема.

Правейки това, сме си поставили няколко основни принципа:

1. НЕ възнамеряваме да подценяваме работата на тези организации или структури. Точно обратното – възхищаваме се и я подкрепяме!

2. НЕ очакваме от тях да сменят сферата си на работа – със сигурност не искаме да изоставят екологията, благотворителността, младежкото участие, изкуствата, спорта и пр. и да започнат да правят проекти за правата на човека.

3. НЕ искаме да ги принуждаваме организациите да включат анти-расистки мерки в своята работа. Ние разчитаме на образователните и комуникационните си методи, за да ги УБЕДИМ, че това е важно. Когато изявяват желание да се включат, ще окажем подкрепа.

4. ВЯРВАМЕ, че най-добрият начин за включване на анти-расистки мерки е чрез разработването и приемането на анти-расистки младежки организационни политики.