Очароващо образование

valuesКакво би могло да бъде това образование, което да разпространява Чар сред младежката сфера? Ние вече знаем отговора – Обучение за човешките права

Обучение за човшките права е признато и много силно популяризирано от Дирекция „Младежи и спорт” на Съвета на Европа. Централно място в популяризирането на има КОМПАС (COMPASS) – наръчник или Обучение за човешки права с млади хора. В Компас, обучението за човешки права е описано като образователни програми с дългосрочна цел за създаване на култура, която разбира, защитава и уважава човешките права. Също така използва подход ориентиран към учещия, припознавайки ценностите на лично действие и лична промяна, а също така взема на предвид социалния контекст в които обучаемите намират себе си.

Едно от най-важните предимства на Обучение за човешките права обаче е, че цели не само да предостави знания, но също така да изгради умения и да сформира отношение и цености. Можете да получите повече информация за Обучение за човешките права тук.

В просеца на ЧАРовната младежка работа, ние използваме методите на ОЧП, които вече са разработени и тестави, но често ги адаптираме или ги използваме като вдъхновение за да създадем нови. Винаги зависи от контекста на всяка държава и състава на групите – тяхното общо отношение, опит, очаквания и нужди. Освен това, образователните методи, които използваме имат специфична цел – да убедим организациите включени в проекта да поемат стъпка за разработването и изпълнението на анти-расистки политики в техните организации. Точно това ние наричаме ЧАРовно образование.